January 2019

No Picture

เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ผลิตจากเซลล์ต้นกำเนิด

เราค้นพบว่าข้อบกพร่องในการทำงานในเซลล์หัวใจของผู้ป่วยที่มี PPCM ซึ่งมีลักษณะเฉพาะจากการปล่อยปัจจัยการเจริญเติบโตที่ควบคุมการก่อตัวของหลอดเลือดหรือปัจจัยที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นกลไกพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรค นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบของพวกเขาเรียกร้องให้มีเหตุผลทางการแพทย์ในการรักษาผู้หญิงซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาอาการ