September 2018

No Picture

มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็ง

นักวิจัยจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารมักจุนแห่งชาติ (NCATS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติได้พัฒนาระบบเพื่อเร่งการค้นพบสารประกอบทางเคมีที่ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหลายชนิด ชุดของเครื่องมือและวิธีการที่นักวิจัยใช้ในการทดสอบมากกว่า 16,000 สารประกอบอธิบายไว้ในกระดาษใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารชีววิทยาเคมี