July 2018

No Picture

ยาปฏิชีวนะมีความสำคัญมากขึ้น

เพื่อตรวจสอบว่ายาปฏิชีวนะใดรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างแม่นยำห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่มุ่งเน้นไปที่จุลชีววิทยาการตรวจทางจุลชีววิทยาที่แยกได้จากผู้ป่วย ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อโรคหลายชนิดยังคงเกิดขึ้นการทดสอบเหล่านี้เรียกว่าการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะมีความสำคัญมากขึ้น แพทย์ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเมื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย