กษ.จ่อเปลี่ยนแผนหว่านงบ4แสนล้านช่วยเกษตรกรไม่วนที่เดิม

“กฤษฏา”สั่งระดมสมองทั้งกระทรวง ส่องหารูปแบบใหม่ จัดการบริหารภาคเกษตรได้ผลจริงยั่งยืน เผย4ปีรัฐบาลอัดงบกว่า 4.66 แสนล้าน เงินกู้อีก 4 แสนล้าน ทุ่มช่วยเกษตรกร แต่ยังวนหว่านงบในมาตรการแบบเดิม

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์(กษ.) เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกษ.ระดมสมองเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาคการเกษตรใหม่มายังส่วนกลางด้วย จากสถิติข้อมูลเงินงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในรูปจ่ายเงินชดเชย การประกันราคาผลผลิตหรือการรับจำนำผลผลิตหรือการใช้งบประมาณซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคานำตลาด โดยจะเห็นได้ว่างบประมาณจำนวนมากในการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงินกว่า 4.66 แสนล้านบาท และกรอบเงินกู้อีกกว่า 4 แสนล้านบาท แต่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรก็เป็นมาตรการเดิมๆที่เคยใช้มาแล้วทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นหากเราเอาเงินงบประมาณดังกล่าวมาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร เรียกว่า “กองทุนเกษตรกรรมประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพโดยออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้กองทุนเป็นกลไกช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการหลักประกันหรือความคุ้มครองในการประกอบอาชีพทางการเกษตรจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขคำแนะนำหรือข้อกำหนด เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสามารถวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้าไม่ล้นตลาด

“ทั้งนี้จะเสนอกฎหมายรวมกองทุนต่างๆของกษ.ในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน13 กองทุนให้เหลือเพียง1-2กองทุนและกำหนดระเบียบกติกาการใช้เงินกองทุนใหม่ สำหรับเงินหมุนเวียนที่จะนำเข้าส่งเข้ากองทุนเพิ่มในแต่ละปี อาจจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้นำเงินค่าธรรมเนียมส่งสินค้าเกษตรออกไปต่างประเทศบางส่วนหรือแบ่งจากภาษีอากรสินค้าเกษตร”นายกฤษฏา กล่าว

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี 2557-2560 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องสินค้าเกษตรต่างๆและความเสียหายจากภัยพิบัติ รวมเป็นเงิน 103,412.27 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กษ.ที่ใช้ในการพัฒนาภาคเกษตร  เป็นเงิน 256,427.35 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 359,839.62 ล้านบาท ส่วนของกระทรวงพาณิชย์เสนอขอ ครม.ช่วยเหลือด้านสินค้าเกษตร  รวมเป็นเงินจำนวน 54,361.26 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง เสนอขอ ครม.ช่วยเหลือด้านการเกษตร รวมเป็นเงิน จำนวน 51,972.89 ล้านบาท โดยรวมทุกส่วนราชการเป็นเงินทั้งสิ้น 466,173.77 ล้านบาท ยังมีกรอบวงเงินกู้ของ ธกส.ที่ ครม. ให้ความเห็นชอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 402,516.04 ล้านบาท แบ่งเป็น สินค้าข้าว วงเงินกู้ 151,531.34 ล้านบาท มันสำปะหลัง วงเงินกู้ 184,972 ล้านบาท ยางพารา วงเงินกู้ 63,950 ล้านบาท ปศุสัตว์ วงเงินกู้ 2,062.70 ล้านบาท.